Trường Xưa Phượng Thắm

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Phong Vũ
Tiếng hát: Phong Vũ