Mây Trôi Về Đâu

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Phong Vũ
Tiếng hát: Kim Ngân