Mùa Thu Người Về

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Nguyễn Đức Duy