Lối Vào Kỷ Niệm

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Quyên