Chờ Sóng

Thơ: Đỗ Quyên
Nhạc: Hoài Thi
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền