Trên Dòng Li Giang

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Thảo Nguyên
Hòa-âm: Đông Nguyễn
Tiếng hát: Đông Nguyễn