Không Phải Hoa Cũng Chẳng Phải Sương

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn