Có Đôi Mắt Biết Cười
(Những Đôi Mắt Trần Gian)

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Đỗ Hải
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ánh Nguyệt