Lần Đầu, Lần Cuối

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn