Thành Phố Gió

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ