Tình Em Gái Hậu Phương

Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh