Kỷ Niệm Buồn

Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Nguyễn Đông
Tiếng hát: Thu Thảo