Thiên Thu Rót Mật

Thơ: Phan Khâm
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Quỳnh Duyên