Chiếc Lá Ly Hương

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Anh Tuấn