Rừng Thu Trút Lá

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Thảo Phạm