Thiên Đường Là Đây

Thơ: Minh Hồ
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An