Bức Tường Hoa

Thơ: Minh Giang
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh