Mưa Thu Sài Gòn

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Diệu Hiền