Sương

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Nguyễn Hữu
Tiếng hát: Xuân Phú