Mây Trời Ngả Nghiêng

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đổ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy và Thúy An