Bến Sông Thu

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy