Nhớ Cha

Thơ: Minh Hồ Đào
Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Quốc Dũng
Tiếng hát: Phương Dung