Ước Mơ Cha Về Trên Cỏ Non

Thơ: Trường Đinh
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thùy Dương