Lục Bát Mừng Xuân

Thơ: Giang Thiên Tường
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Thúy An