Bến Nước Chiều Xuân

Thơ: NY
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú