Xuân Ca

MusicIcon

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Xuân Phú