Tết Đến Xuân Về

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân