Cho Anh Cả Trời Xuân

Thơ: Linh Đắc
Nhạc: Huy Văn
Hòa-âm: Huy Văn
Tiếng hát: Huy Văn