Tết Tết Tết

Lời: Lâm Hoàng Nghĩa, Võ Công Diên
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đặng Thanh Liêm
Tiếng hát: Thanh Hoa