Xuân Vui Ca

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy, Thanh Hoa