Như Nước Trong Nguồn

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Phạm Đăng Khương
Tiếng hát: Thùy Dương