Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông

Thơ: Kim Tuấn
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Hoa

Tiếng hát: Đỗ Quyên