Thăm Cha Trong Mơ

Thơ: Thiên Vương
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Anh Tuấn