Nói Gì Với Con

Thơ: Tấn Xuân
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Huỳnh Lợi và Ban Hợp Ca Nắng Mới
Phòng Thâu: Đức Luân