Biển Của Quê Hương

Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa-âm: Vô Danh
Tiếng hát: Thu Sương