HomeSinh-HoạtSách, Báo Nhận ĐượcTu Bụi --- (Truyện)-- Sách Báo Nhận Được

Tu Bụi --- (Truyện)-- Sách Báo Nhận Được

Tu Bụi

 TuBui1

Tác-phẩm Tu Bụi đã thành-công trong việc gợi ý "quét bụi trần-gian" qua nghệ-thuật kết-cấu mang tính biểu-tượng (symbolish) và tâm-lý nhân-vật được xây-dựng mang tính cường-điệu sáng-tạo (creative exaggeration) gây ấn-tượng sâu và đậm cho người đọc

Mahinda Phúc Nguyên

------

Lotus Media tái-bản
lotustypersofmedia@gmail.com

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine