Ảnh-đích 

(Vision)

 

Làng Huệ được đón-nhận như một Cơ-Sở Giáo-Dục, Văn-Hóa hữu-ích

một Trại Trường Hướng-Đạo tiến-bộ

 

 

 

Nguyên-tắc

(Principles/Values)

Toàn-vẹn

Phục-vụ

Tôn-trọng

Kết-hợp

Tích-cực

Dẫn đường

Thực-hiện

Phâm-chất

Thăng-Tiến