Dạo Bước Sông Seine


Đến nơi này, tìm chút bình an

Ôi tráng lệ, theo thời gian phai dấu

Sự ồn ào lên ngôi

nghĩa trang của những người đang sống.

Chết rồi, sống lại, tàn lụi những giấc mơ

già trẻ, trai gái, điền chủ--nô lệ, Đông Tây

từ rừng sâu đến biển cả.

Tôi không muốn gặp lại

những người chết như đã sống

hay những người sống đang chết


Hãy cho để cho tôi nhắm mắt

dù chỉ một lát, một khoảnh khắc

giọt nước mắt của tôi hay giọt nước mắt của dân tộc


Nơi này, quá khứ buồn thêm.

Dế mèn ngủ vùi hay giấc mơ của đất

tráng lệ dấu thời gian.Walking along the Seine River

At this place, perhaps finding some peace

Oh, this historic place, like its magnificence is fading over time

The noise and mass tourism ascending the throne

The cemetery of the living deaths

 

 

All the rising and falling:

The dead, resurrected, withered most dreams

young-old, boy-girl, landlord-slave, east-west

from the deep forest to the sea.

 

I don't want to see this again

the dead as if still walking alive 

or the ones who live and are walking dead

 

Let me just close my eyes

even for a moment, a brief moment

My tears or the tears of the nation 

 

This place, its past is so sad.

Cricket deep sleeps or dreams of its land

Magnificence is fading. 


Phe Bach