Tạp Chí 

V

Dịch Thuật Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới

 

Làng Huệ trân-trọng giới thiệu tài-liệu văn-hóa do Ngu Yên dịch và thực hiện.

Đọc và tải, miễn phí.

 

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines

Chủ trương mang đến các bạn đọc kiến thức và thông tin về văn học nghệ thuật thế giới. Hầu hết bài vở được chuyển dịch trực tiếp từ các bài gốc trên các báo, tạp chí và sách văn học nghệ thuật Anh ngữ, hoặc được viết tóm lược từ bản gốc, nếu có lời ghi hoặc lời bàn, chỉ vì mục đích làm rõ ý nghĩa.