Lời Thú Tội Dưới Trăng

Hai mươi năm ta mơ làm tráng-sĩ
Tay kiếm, tay cung mạnh bước lên đường.
Dẹp lũ gian-tham cùng phường ma-quỷ
Đem yên-lành về lại cho quê-hương.

Nhưng đêm nay nhìn trăng ta khóc.
Hổ cùng người, thẹn cùng núi, tủi cùng sông.
Kiếm cung xưa dưới cội tùng xơ-xác
Chưa đào lên đã nói chuyện anh-hùng.

Vợ ta nhổ từng sợi tóc bạc
Thương cho ta lo việc nước mau già.
Ôi, hảo-hán ngày xưa vẫn khác
Đặng-Dung hùng nào phải như ta!

Nhục lắm nàng ơi, hai mươi năm xa xứ
Xem nặng áo cơm hơn nợ nước thù nhà!
Nếu biết thế ngày xưa tự xử
Thì bây giờ đâu đến nỗi xót-xa!

Hai mươi năm ta mơ làm tráng-sĩ
Mà kiếm cung giấu dưới cội tùng.
Dẫu thơ ta có bừng-bừng hào-khí
Cũng đâu bằng bom Phạm-Thái nổ tung.

Dã-Tràng Biển Đông
(Đêm nhớ Sào Nam)