"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Tranh Thơ-Nhạc Số bài viết:  81
Thơ Rất Ngăn Trầu Cau Số bài viết:  40
Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Số bài viết:  11