Ai Cũng Là Thi Nhân

 

Người thơ đất khách

Nhớ nước đau lòng

Ánh mắt long lanh

Viết về phương Bắc!

 

Bạch Xuân Phẻ