Đám Tang Nghèo

 

 

Mây trắng xóa  

Thay vành sô 

Mắt lệ nhòa 

Lặng lẽ... di.

 

Sông Song