Bến Bờ

 

Đò lênh-đênh 

Tìm bến đỗ 

Trên ngọn tre vầng trăng tỏ.

 

Dã-Tràng Biển-Đông