Liên-Tưởng 

 

Người đạo-sĩ già

Ngồi bên cổ-mộ;

Hoa vàng nở rộ.

Nhớ cội mai xưa.

Nguyễn Hoàng Lãng Du