Lối Về 

 

Chiều xuống chậm,
Mầu sắc không.
Em qua cầu hay qua sông?
 
Dã-Tràng Biển-Đông