Miên Trường 

 

Tàn canh năm

Gà gáy sáng.

Tiếc-nuối sao một chỗ nằm.

 

Dã-Tràng Biển-Đông