Ngỡ

 

Tiếng đêm mưa

Động hàng dừa 

Trong quạnh vắng 

Ngỡ gươm khua ...

 

Duy Phạm