Vị Thầy Tiêu Biểu  

 

Thiền sư mắt sâu

Cả đời mẫu mực

Thân tâm tỉnh thức 

Nhập thể bất ly! 

 

Bạch Xuân Phẻ