Đi  

 

 Nước không chân 

 Lần đâu cũng tới 

 Đi  suốt đời 

 Bước chửa ra sân...!

 

 Duy Phạm